Registratieformulier school/vereniging

De Stichting Karate Nederland heeft als doel het bevorderen van het karate als sport, als zelfverdediging en als recreatiebeoefening.
Sportscholen en -verenigingen welke de karatevorm instrueren zoals deze door de SKN wordt uitgedragen, te weten het karate-jitsu, worden in de gelegenheid gesteld zich aan te sluiten bij de SKN*1.
Onder auspiciën van de SKN kunt u wedstrijden organiseren waaraan deelgenomen kan worden door bij de SKN geregistreerden. De SKN organiseert dan-examens en lerarenopleidingen waaraan, onder voorwaarden, deelgenomen kan worden door geregistreerden.
*1 ter beoordeling van het bestuur van de SKN.
De bij de Stichting Karate Nederland aangesloten sportscholen en sportverenigingen verplichten zich alle bij hen aangesloten karateka’s te laten registreren bij de SKN.

ADMINISTRATIEKOSTEN EN CONTRIBUTIE:
Contributie, jaarlijks te voldoen: € 85,-
Administratiekosten zijn eenmalig en bedragen € 10,-

Voor de jaarlijkse contributie ontvangt u elk jaar een factuur, deze is inclusief de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.
Opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden en aangetekend gezonden te worden aan de ledenadministratie.
Ondergetekende wenst zijn sportschool c.q. -vereniging te laten registreren bij de Stichting Karate Nederland, is op de hoogte van het hierboven gestelde en heeft een gelijkluidend exemplaar als deze ontvangen.

  Naam (verplicht)

  Naam sportschool/vereniging (verplicht)

  Adres (verplicht)

  Huisnummer (verplicht)

  Postcode en woonplaats (verplicht)

  E-mail adres (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)